Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Hotel DASTAN ***

 

Ďakujeme, že ste si vybrali Hotel DASTAN (ďalej len hotel). Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste si prečítali naše Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú zmluvnou súčasťou Vami zadanej zákazky. Podmienky platia, upravujú a vyjasňujú zmluvný vzťah medzi Vami a hotelom DASTAN a ktoré s Vašou rezerváciou akceptujete.

 

I. Oblasť platnosti

Tieto obchodné podmienky platia pre zákazky - objednávky hotelových izieb na ubytovanie a ostatných miestností a priestorov, na vykonávanie podujatí za prenájom, ako aj pre všetky vykonané ďalšie služby a dodávky hotela pre zákazníka. Obchodné podmienky zákazníka môžu byť akceptované iba v prípade, keď budú výslovne vopred písomne dohodnuté.

 

II. Uzavretie zmluvy, zmluvní partneri

Zmluva vzniká prevzatím objednávky /rezervácie/ zákazníka hotelom. Závisí od hotela, či objednávku /rezerváciu/ prevezme a písomne potvrdí. Zmluvní partneri sú hotel a zákazník. Pokiaľ objednávku vykonávala tretia osoba, ručí táto voči hotelu spolu so zákazníkom ako spoločný dlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy. Podnájom alebo ďalší prenájom prenechaných miestností ako aj ich používanie na iné účely ako na ubytovanie resp. na iné účely ako bolo dohodnuté v zmluve, vyžadujú predošlý písomný súhlas hotela

 

III. Ubytovanie

Klientovi sú rezervované izby k dispozícii od 14.00 hod. v deň príchodu. Rezervácie izieb, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 18.00 hod. v deň dohovoreného príchodu, môže hotel zrušiť a následne rezervovať iným záujemcom. Toto neplatí, pokiaľ bol vopred písomne (mail, fax) dohovorený neskorý príchod a pokiaľ je izba už vyplatená. Izby musia byť v dohovorený deň odchodu odovzdané hotelu najneskôr do 10.00 hod., pokiaľ nebolo vopred dohovorené inak. Hotel môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať poplatok za predĺženie odubytovania do 15.00 hod. Pri neuvoľnení izby do 15.00 hod. bude účtované 100% z plnej ceny ubytovania. Ubytovaný hostia sú povinný dodržiavať ubytovací poriadok, ktorý je zverejnený na internetovej stránke hotela a v tlačenej podobe na každej izbe. Je záväzný bez výnimky pre všetkých hosti.

 

IV. Podujatia a Služby

Hotel je povinný poskytnúť dohodnuté služby v obvyklej kvalite, riadne a včas. Ich rozsah a druh je určený zmluvou. V prípade, že tomu tak nebolo t.zn., že neboli konkretizované a špecifikované, ale dohodnuté len rámcovo, potom hotel je oprávnený poskytnúť služby a tovary podľa vlastného uváženia v rámci schváleného rozpočtu.

1. Organizátor podujatia musí hotelu oznámiť konečný počet účastníkov najneskôr 5 pracovných dní od termínu podujatia, aby zabezpečil starostlivú prípravu.

2. Pri odchýlke počtu účastníkov smerom nahor je základom vyúčtovania skutočný počet účastníkov. Prekročenia o viac ako 5 % musia byť predtým dohodnuté s hotelom.

3. Ak počet účastníkov bude nižší o viac ako 10% z celkového nahláseného počtu, potom je hotel oprávnený účtovať storno poplatok za nevyužitú dohodnutú kapacitu alebo poskytnúť iný priestor.

4. Pri podujatiach, ktoré trvajú dlhšie ako do 22.00 hod., môže hotel od 22.00 hod. účtovať obslužné na základe jednotlivých potvrdení, pokiaľ dohodnutá odmena už nezohľadňuje trvanie dlhšie ako do 22.00 hod.

5. Organizátor podujatia zásadne nie je oprávnený prinášať jedlá alebo nápoje k podujatiam. Výnimky vyžadujú predošlú písomnú dohodu s hotelom. V takýchto prípadoch sa účtuje servisný poplatok – pohárov a organizátor zodpovedá za dodržanie všetkých všeobecne záväzných predpisov na úseku cien, daní, všetkých druhov autorských práv, verejného zdravotníctva za nezávadnosť a hygienickú spôsobilosť všetkých potravinárskych výrobkov a jedál.

6. Organizátor podujatia a objednávateľ ručia za zaplatenie dodatočne objednaných jedál a nápojov účastníkmi podujatia.

7. Organizátor podujatia /objednávateľ je povinný hotelu bez vyzvania oznámiť, keď vykonanie služby alebo podujatie na základe jeho obsahu alebo charakteru je schopné vyvolať verejný záujem a obmedziť alebo ohroziť záujmy hotela.

8. Inzeráty v novinách ako aj ostatné opatrenia alebo zverejnenia, najmä pozvania k prijímacím pohovorom, politickým alebo náboženským podujatiam a predajným podujatiam, ktoré ukazujú vzťah na hotel, vyžadujú zásadný predošlý písomný súhlas hotela.

10. Pokiaľ hotel pre organizátora podujatia z jeho podnetu obstaráva technické a iné zariadenia od tretích subjektov, jedná v mene, z plnej moci a na účet organizátora podujatia. Organizátor podujatia oslobodzuje hotel zo všetkých nárokov tretích subjektov z prenechania tohto zariadenia.

11. S písomným súhlasom hotela môže využívať svoje predmety, techniku, ktoré však ihneď po skončení podujatia musí demontovať. V prípade, že tak neurobí, hotel nezodpovedá za spôsobené škody a je oprávnený mu účtovať poplatok za úschovu resp. nájomné. Použitím týchto zariadení vznikajúce poruchy alebo poškodenia na technických zariadeniach hotela idú na účet organizátora podujatia, pokiaľ ich hotel nespôsobil.

12. Prinesený dekoračný materiál musí zodpovedať zákonným požiarnym požiadavkám. Hotel je oprávnený pre toto vyžadovať úradné potvrdenie. Kvôli možným poškodeniam treba inštaláciu a umiestnenie predmetov dopredu dohodnúť s hotelom. Prinesené výstavné a ostatné predmety musia byť po skončení podujatia okamžite odstránené. Pokiaľ toto organizátor podujatia opomenie a predmety ostanú v miestnosti podujatia, môže hotel po dobu zotrvania predmetov účtovať nájom za miestnosť. Organizátorovi podujatia ostáva vyhradený dôkaz nižšej, hotelu vyššej škody. Hotel je tiež oprávnený vykonať odstránenie a uskladnenie na účet organizátora podujatia bez toho, že by mu z toho vznikla zmluva o opatere alebo úschove. Organizátor podujatia je povinný hotelu zaplatiť škodu vzniknutú nahromadením zanechaných predmetov.

13. Zákazník je oprávnený využívať technické vybavenie využívaných priestorov za dohodnutú cenu a to buď osobitne alebo v rámci celkovej ceny, ale súčasne zodpovedá za kvalifikované nakladanie s týmto vybavením s tým, že je zodpovedný za akúkoľvek spôsobenú škodu. V prípade využívania vlastnej techniky môže hotel účtovať osobitný poplatok.

 

V. Ceny služby

1. Dohodnutá cena, ktorú má platiť zákazník a dohodnuté služby hotela vyplývajú z potvrdenia rezervácie. Pokiaľ nebola rezervácia potvrdená, platia ceny uvedené v recepcii. Zákazník je povinný za prenechanie izby a ním využité ďalšie služby zaplatiť platné resp. dohodnuté ceny hotela. Toto platí aj pre služby a výdavky hotela voči tretím osobám, ktoré podnietil zákazník.

2. Dohodnuté ceny zahŕňajú obslužné a príslušnú platnú daň z pridanej hodnoty. Pokiaľ doba medzi uzavretím a vykonaním zmluvy presiahne 4 mesiace a zvýši sa hotelom všeobecne za takéto výkony účtovaná cena, môže hotel zmluvne dohodnutú cenu primerane zvýšiť, najviac však o 5 %.

3. Ceny môže hotel ďalej zmeniť, keď si zákazník dodatočne želá zmeny v počte rezervovaných izieb, počte ubytovaných osôb, službách hotela alebo dĺžke pobytu a hotel s tým súhlasí.

4. Účet za poskytnuté služby hotela je splatný hneď po ukončení akcie, ktorý je možné uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou. V prípade, že sa dohodla vopred úhrada faktúrou, tá je splatná do 14 dní od dátumu jej vystavenia, ak sa písomne nedohodla iná splatnosť.

5.V prípade, že v deň splatnosti faktúry nebude plná čiastka pripísaná na účet hotela, hotel si vyhradzuje právo doúčtovania všetkých poskytnutých zliav na neuhradenej faktúre, na čo vystaví samostatnú faktúru, splatnú do 14 dní. Pri oneskorení platby si hotel účtuje úrok 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, počínajúc dňom nasledujúcom po dni splatnosti predmetnej pohľadávky - prípadné hotelom popierané nejasnosti nemajú odkladný charakter pre realizáciu platby, čí prípadného plynutia úrokov z oneskorenej platby.

6. Platba kreditnou kartou môže byť realizovaná pred aj po čerpaní hotelových služieb, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných k realizácii platby. Hotel si vyhradzuje právo dodatočne zúčtovať z kreditnej karty klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode (napr. konzumácia z minibaru a pod.). K realizácii platby kartou musí klient predom udeliť svoj písomný súhlas.

 

VI. Záloha na služby hotela

Pokiaľ nie je s hotelom uzatvorená iná písomná dohoda, hotel si vyhradzuje právo na úhradu 100% zálohy z celkovej čiastky za objednané služby. V prípade, že záloha nebude uhradená včas, hotel si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu bez predchádzajúceho upozornenia.

 

VII. Storno poplatky

V prípade, že hotelový hosť jednostranne zruší resp. nevyužije dohodnuté služby alebo ich časť považuje sa to za stornovanie, ktorého dôsledkom je zánik povinnosti hotela plniť dohodnuté záväzky alebo ich časť. Stornovaním na druhej strane vzniká hotelovému hosťovi prip. len klientovi povinnosť zaplatiť hotelu storno poplatok, ktorý slúži aj na náhradu škody spôsobenej hotelu porušením zmluvy zo strany hotelového hosťa- klienta.

1. Stornovanie rezervácie vopred dohodnutých objednaných služieb

- 7 a viac dní pred nástupom na pobyt - 30% z ceny objednaných služieb uvedených v potvrdení rezervácie

- 5-3 dni pred nástupom na pobyt - 50% z ceny objednaných služieb uvedených v potvrdení rezervácie

- 2-1 deň pred nástupom na pobyt - 70% z ceny objednaných služieb uvedených v potvrdení rezervácie

- v deň nástupu 100% z ceny objednaných služieb uvedených v potvrdení rezervácie

2. Stornovanie skupinových objednávok (v prípade ubytovania: objednanie 5 a viac izieb):

- 14 dní - 10% z ceny objednaných služieb alebo jej stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky/ rezervácie.

- 5- 13 dní (vrátane) pred jej uskutočnením - 30% z ceny objednaných služieb alebo jej stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky/ rezervácie.

- 1 – 4 dni pred jej uskutočnením – 70% z ceny objednaných služieb alebo jej stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky/ rezervácie.

- v deň nástupu 100% z ceny objednaných služieb alebo jej stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky/ rezervácie.

 

VIII. Odstúpenie hotelom

1. Pokiaľ bolo písomne dohodnuté bezplatné právo odstúpenia zákazníka počas určitej doby, je hotel v tejto dobe z jeho strany oprávnený odstúpiť od zmluvy, pokiaľ existujú dopyty iných zákazníkov po zmluvne rezervovaných izbách a zákazník na spätný dopyt hotela sa nezriekne svojho práva na odstúpenie.

2. Pokiaľ sa nevykoná dohodnutá alebo žiadaná platba vopred ani po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty stanovenej hotelom, je hotel tiež oprávnený k odstúpeniu od zmluvy.

3. Ďalej je hotel oprávnený, z vecne opodstatnených dôvodov od zmluvy mimoriadne odstúpiť, napríklad pokiaľ: - vyššia moc alebo iné okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným - izby boli rezervované za uvedenia zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov podstatných skutočností napr. v osobe zákazníka alebo účelu - hotel má opodstatnený dôvod na domnienku, že využitie hotelových služieb by mohlo ohroziť hladkú prevádzku hotela, bezpečnosť alebo vážnosť hotela na verejnosti, bez toho, že by sa to mohlo pripisovať majiteľom resp. organizácii hotela

4. Pri oprávnenom odstúpení hotela nevzniká žiaden nárok zákazníka na náhradu škody.

 

IX. Ostatné dojednania

Hudobná produkcia alebo ostatné umelecké vystúpenia, ktoré si klient zabezpečuje sám a ktoré podliehajú povinnému nahláseniu, musí klient vopred a včas prihlásiť na príslušných úradoch. Všetky s tým súvisiace náklady sú k tiaži klienta.

Technika a dohľad – pokiaľ sú pre akciu potrebné technické práce externých firiem, budú vzniknuté náklady preúčtované klientovi. Každá externá firma smie vykonávať práce, prípadne zmeny na majetku hotela iba s písomným súhlasom hotela. U veľkých akcií spojených so zvýšenou spotrebou energie sa tieto náklady vyúčtujú klientovi zvlášť podľa skutočnej spotreby za nákupnú cenu. Ak bude potrebné, aby bol hotelový technik v priebehu akcie prítomný a vykonával dohľad, vyúčtuje sa za jedného pracovníka každá začatá hodina.

 

X. Záverečné ustanovenia

Zmeny alebo doplnenia zmluvy, prevzatia žiadosti alebo obchodných podmienok vyžadujú pre ich účinnosť písomnú formu a budú účinné až vtedy, keď ich hotel písomne potvrdí. Jednostranné zmeny alebo doplnenia zákazníkom sú neúčinné. Miesto plnenia a platby je sídlo hotela. Výlučné sídlo súdu – aj pri sporoch pre šeky a zmenky – je v obchodnom styku sídlo hotela. Platí slovenské právo. Uplatnenie Viedenskej dohody o nákupnom práve OSN z kolízneho práva je vylúčené. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo stali sa neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť ostatných ustanovení.

 

Zaslaním objednávky potvrdzujete, že s vyššie uvedeným obchodným podmienkam ste porozumeli a súhlasíte v plnom rozsahu ich znenia.

 

Ing. Štefan Hulvej, konateľ
DASTAN spol.s.r.o.
M.R.Štefánika69, 934 01 Levice